บทความ มานุษยวิทยากับจุลชีพ: สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม
โดย Banthita
May 10, 2021
บทความนี้ต้องการเสนอว่า จุลชีพและมานุษยวิทยามีความสัมพันธ์กันแบบ “วิวัฒนาการร่วม” กล่าวคือ ในขณะที่มานุษยวิทยามีส่วนทำให้จุลชีพมีที่ทางในโลกสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์มากขึ้น ขณะเดียวกันจุลชีพก็มีส่วนผลักดันให้มานุษยวิทยาการแพทยและแวดวงมานุษยวิทยาโดยรวมมีความก้าวหน้าในเชิงทฤษฎีและในเชิงประยุกต์เช่นกันบทความ มานุษยวิทยากับจุลชีพ: สถานภาพองค์ความรู้จากวิวัฒนาการร่วม

โดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 (129-166)

                                                                                  

คําสําคัญ: จุลชีพ, โรคติดเชื้อ, เช้ือด้ือยา, ไมโครไบโอม, ไวรัส SARS-CoV-2

                                   


    

Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง