รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
โดย Banthita
Jul 04, 2021
รวมบทความประกอบการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub) วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

Panel 1 Care: Vulnerability and Data Performativity

  • บทความ “ใบไม้ร่วงในซอกตึก: ชีวิตและสุขภาพของคนเล็กคนน้อยใน
    ชุมชนชานเมืองและปัญหาเชื้อดื้อยา” โดย ภค หว่านพืช
  • บทความ “เมตริก การดื้อยาต้านจุลชีพ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของ
    เจ้าหน้าที่สุขภาพท้องถิ่น” โดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

Panel 2 Antibiotic : Meaning , Accessibility, Pharmaceuticalization and Counterfactual

  • บทความ “ความไม่รู้ ไม่ตระหนักในเรื่องเชื้อดื้อยา: ถอดรหัสผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา” โดย ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
  • บทความ “ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม: โรคกรีนนิ่งและมานุษยวิทยาที่มีมากกว่ามนุษย์” โดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
  • บทความ “ยาสมุนไพร สุกรต้านทานโรค ส้มอินทรีย์: ทบทวนทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในคน สัตว์ และพืช” โดย ชัชชล อัจนากิตติ

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยฯ 


Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง