เอกสารพิพิธภัณฑ์

04 สื่อโสตทัศน์
ภาพถ่ายการปฏิบัติงานผดุงครรภ์-ปีพ.ศ.2510-2541
Banthita
Jan 11, 2021