หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1)
โดย Banthita
Jan 18, 2021
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1) เป็นบันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ที่รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในปฏิบัติการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม่


หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19  รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563) 
ผู้เขียน : วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, บุษบงก์ วิเศษพลชัย,
ปารณัฐ สุขสุทธิ์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์, ธนวรรณ สาระรัมย์


หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19  รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1) เป็นบันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ที่รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในปฏิบัติการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานองค์กร และองค์ประกอบอื่นๆ ในสังคม และแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ได้เรียนรู้และมีความหวัง โดยการเล่าเรื่องจากสถานการณ์เลวร้าย เห็นจุดพลิกผัน การคลี่คลาย และมีการสรุปบทเรียนที่สำคัญ เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ในระยะต่อไป หรือครั้งต่อไป

Featured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง