หนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย
โดย Banthita
Jan 31, 2021
ดาวน์โหลดหนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย, 100 ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน และใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสาธารณสุขไทย

หนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย

1.หนังสือ ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย
หนังสือ "ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย" ได้รวบรวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทยไว้รวมทั้งสิ้น 100 เรื่อง โดยคณะผู้จัดทำได้ค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์และสุขภาพไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ด้านความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย ความเชื่อและภูมิปัญญาสุขภาพไทยในอดีต สุขภาพและความเจ็บป่วยของคนไทยสมัยก่อน เกร็ดประวัติศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย การเข้ามาของวิทยาการแพทย์ตะวันตก การบุกเบิกด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ชีวิตและงานของบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพไทย การรวบรวมเนื้อหาต่างๆ เหล่านี้ให้ปรากฎในเล่มเดียวกัน จะเป็นประโยชน์สำหรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์สาธารณสุข ทั้งแก่บุคลากรสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
-----------------------------------------------------------------

ผู้เขียน ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


2. หนังสือ 100 ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน
        "หนังสือ 100 ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน" จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมรับรู้ ยินดีกับการพัฒนาการและความสำเร็จของการสาธารณสุขไทย แม้ว่าปัญหาการสาธารณสุขไทยในอดีตจะได้รับการแก้ไขไปแล้วไม่น้อย แต่ปัญหาใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปัญหาเดิมที่เคยแก้ไขไปแล้ว บางเรื่องก็หวนกลับมาเป็นปัญหาอีก บทเรียนจากอดีตจะมีคุณค่าหากเราสามารถเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในปัจจุบัน และการป้องกันปัญหาในอนาคต การสาธารณสุขไทยได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ โรคระบาดหลายชนิดที่เคยทำให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อย่างเช่นไข้ทรพิษ กาฬโรค ได้ถูกกำจัดจนหมดไปจากประเทศไทย ปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งโภชนาการก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นมาก โรคที่มาจากภาวะทุพโภชนาการ อย่างเช่น โรคคอพอก จากการขาดสารอาหารไอโอดีนก็ได้รับการแก้ไข การสุขาภิบาลและการจัดหาน้ำสะอาดก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ
        ในขณะที่ระบบบริการสุขภาพก็ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประชาชนมีสิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยมี อสม. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ในหลายๆ ด้าน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น
        บทเรียนความสำเร็จในอดีตแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสำเร็จของการสาธารณสุขจะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน โดยเฉพาะองค์กรชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ทำให้การสาธารณสุขไทยได้รับการพัฒนาและก้าวหน้ามาจนครบ 100 ปี ในปีนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนจะร่วมเฉลิมฉลอง และร่วมยินดีกับความสำเร็จที่ผ่านมา
-------------------------------------------------------------

ผู้เขียน ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
จัดพิมพ์โดย โครงการแรงบันดาลใจการสร้างสุขภาพวะจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
3. หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสาธารณสุขไทย
       ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะรวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน อนุชนรุ่งหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำ "โครงการแรงบันดาลใจการสร้างสุขภาวะจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช" ขึ้น เพื่อน้อมนำความเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของพระองค์มาเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คน
"ใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสาธารณสุขไทย" หนึ่งในผลผลิตจากโครงการฯ เป็นสมุดการ์ตูนที่รวบรวมเรื่องราวและพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข รวมทั้งแบบอย่างด้านสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่ทรงปฏิบัติตลอดช่วงเวลาของการเสด็จขึ้นครองราชย์ที่ยาวนานกว่า 70 ปี อันควรค่าแก่การน้อมรำลึก และบันทึกเก็บไว้ในความทรงจำของชาวไทยตลอดไป
---------------------------------------------------------------------
ผู้เขียน ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
จัดพิมพ์โดย โครงการแรงบันดาลใจการสร้างสุขภาพวะจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สนับสนุนโดย
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หสช.)
กระทรวงสาธารณสุข

Featured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง