นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
โดย Banthita
Jan 16, 2018
เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย หสช. ร่วมกับสช. ได้มีการปรับปรุงหอประวัติศาสตร์สุขภาพ บริเวณโซนด้านหน้าและด้านข้าง ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 โดยนำเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุขภาพ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การเกิด การแก่ การตาย

        เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีการปรับปรุงหอประวัติศาสตร์สุขภาพ บริเวณโซนด้านหน้าและด้านข้าง ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 โดยออกแบบเป็นการจัดแสดงแบบ 3 มิติ มีภาพเนื้อหาและมัลติมิเดีย เพื่อสื่อสารแก่ผู้ที่สนใจ โดยนำเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุขภาพ 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

        การเกิด : การเฉลิมฉลองกำเนิดแห่งชีวิต การเกิดถือว่าเป็นวาระพิเศษของครอบครัวและชุมชนที่จะได้เฉลิมฉลองการมาถึงของสมาชิกใหม่ ในทุกสังคมจึงมีประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิด อาทิ พิธีรับขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคล และสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก

       การแก่ : ภาวะสูงวัย  ภาวะสูงวัยมักถูกมองว่าเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอย ความแข็งแรงทางกายลดน้อยลง ร่างกายเสื่อมสภาพ เกิดโรคต่างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ช่วงวัยต่างๆล้วนเหมาะสำหรับการทำภารกิจบางอย่าง เช่น วัยทารกและเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเติบโตและสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง วัยหนุ่มสาวเป็นวัยแห่งการสร้างครอบครัว วัยกลางคนเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะเหมาะสำหรับการรับผิดชอบงานสำคัญ และสุดท้ายวัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านโลกและชีวิตมามาก จึงเป็นวัยแห่งแห่งภูมิปัญญา เหมาะแก่การแสวงหาความสุขสงบทางจิตวิญญาณ และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความรักและเมตตาแก่ลูกหลาน จึงเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ 

       การตาย : สู่ภาวะใหม่ การตายถือเป็นสัจธรรมของชีวิต แต่ทัศนคติต่อความตายของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากสังคมดั้งเดิมที่ถือว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดา มาสู่สังคมสมัยใหม่ที่ถือว่าความตายเป็นเรื่องต้องห้าม เป็นสิ่งอัปมงคล ในปัจจุบันทัศนคติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปคือแสวงหาความตายที่สงบ มนุษย์จึงพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับที่เหมาะสม และให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวตายอย่างสันติ โดยสะสางเรื่องราวที่ค้างคาใจ รวมไปถึงการจัดการกับภาระด้านเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลาน รวมทั้งฝึกกายใจให้พร้อมที่จะน้อมรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาวะหลังการตายของชีวิต

------------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
สามารถติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ในวันเวลาราชการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
ได้ที่ นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์
โทร. 081 802 8761
โทรสาร : 0 2590 1498

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)
ชั้น 1,3 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ)
สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 1352

 

Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง