นิทรรศการ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
โดย Banthita
Apr 20, 2021
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์และผลงานสำคัญของผศ.ภญ.สำลี ใจดี
        

        ด้วยคุณูปการที่ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี มีต่อวงการเภสัชศาสตร์และการนวดไทย หอจดหมายเหตุฯ ได้รวบรวมเอกสารส่วนบุคคลของท่าน และเอกสารของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มาจัดทำเป็นนิทรรศการขนาดเล็ก บริเวณมุมหนึ่งของห้องให้บริการ ชั้น 1 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติยศของท่าน

        ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่างานที่อาจารย์สำลีลงมือทำล้วนประสบผลสำเร็จอย่างงดงามและเป็นที่จดจำ เริ่มจากการบุกเบิกงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคมเป็นครั้งแรกในปี 2520 ในโครงการวิจัยการใช้ยาของชุมชน ซึ่งส่งผลต่อบทบาทของเภสัชกรในสังคมไทย การต่อสู้รณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาแก้ปวดสูตรผสมที่มีคาเฟอีน ซึ่งทำให้เกิดการติดยาและเกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในทางเดินอาหาร การใช้ยาอันตรายอย่างไม่สมเหตุผล การผลักดันบัญชียาหลักแห่งชาติ 
        ในด้านการศึกษา ในปี 2535 อาจารย์สำลียังจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งยังเป็นผู้ที่บุกเบิกวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคม โดยจัดตั้งหน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม ตั้งภาควิชาเภสัชสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่ง 
        ด้านสังคม อ. สำลีเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและมูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งสมาพันธ์การแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการนวดไทยอย่างจริงจังโดยโครงการฟื้นฟูการนวดไทยได้ทำการสังคยนาองค์ความรู้ด้านการนวดไทยจนเกิดเป็นคู่มือการนวดฉบับมาตรฐานที่เป็นรากฐานให้กับการนวดไทยในปัจจุบัน  นอกจากนั้น ยังได้ให้การสนับสนุนหมอนวดตาดีและหมอนวดตาบอดให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพการแพทย์แผนไทยอย่างมีศักดิ์ศรี และท่านยังมีบทบาทสำคัญในการเปิดโปงกรณีทุจริตยา 1,400 ล้านบาท ที่ทำให้เกิดการสอบสวนและล้างทุจริตในแวดวงสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
        อาจารย์สำลี ใจดี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 00.57 น. รวมอายุได้ 77 ปี
     

ผู้ที่สนใจผลงานและชีวิตของ ผศ. ภญ. สำลี ใจดี สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารส่วนบุคคลและของมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)
ชั้น 1,3 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ)
สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 1352

เปิดให้บริการวันจันทร - ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
Featured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง