การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
โดย Banthita
Aug 22, 2018การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เดือน มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561  


       

        โครงการก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาตินี้ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ ชั้น 1 และ ชั้น 4 เป็นอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ สำหรับใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านเทคนิคและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อพัฒนางานทางด้านนี้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

        กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำแบบแปลนหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ชื่อเดิมตามแบบแปลน) เอกสารเลขที่ ก.90/ต.ค./59 และได้ส่งมอบแบบแปลนดังกล่าวให้แก่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

        สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยบริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ที่ชนะการประมูลแบบ e-bidding ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างปกติ 180 วัน นับแต่วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีการขยายสัญญาการก่อสร้างจึงแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารหอจดหมายเหตุฯ ใหม่ได้ในวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จากเดิมต้องส่งมอบวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

        ปัจจุบันอยู่ระหว่างตกแต่งภายใน ติดตั้งป้ายหอจดหมายเหตุฯ และติดตั้งป้ายห้องต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุฯ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายการสำคัญที่มีการรื้อถอนและปรับปรุง ดังต่อไปนี้

       1. การรื้อถอนและปรับปรุงอาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ของอาคารคลังพัสดุ เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานและสถานที่จัดเก็บและให้บริการจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

(ป้ายก่อสร้างโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณด้านหลังอาคาร ณ อาคารจอดรถ สช. 2) 

             1.1 ผู้รับจ้างขูด ลอกสี ทำความสะอาด และทาสีอาคารภายนอกใหม่โดยรอบทั้งตึก

 (ด้านหน้าอาคาร)

(ด้านหลังอาคาร)

             1. 2 รื้อถอนผนังกันห้อง พื้นแกรนิตเดิม พื้นกระเบื้องยางเดิม รื้อฝ้าเพดานและควงโคมเดิม ชั้น 1 และชั้น 4 ออก และปรับปรุงตามแบบแปลนใหม่  

 (ตัวอย่างพื้น ฝ้าเพดาน และผนังใหม่ห้องนิทรรศการ ชั้นที่ 1)

(ตัวอย่างพื้น ฝ้าเพดาน และผนังใหม่ห้องจัดเอกสาร (ซ้าย) และห้องเอกสารก่อนลงทะเบียน (ขวา) ชั้นที่ 4)

             1. 3 รื้อทางลาดเดิมด้านหลังอาคารออก แล้วติดตั้งทางลาดใหม่ 

  (ทางลาดใหม่เชื่อมหน้าลิฟต์และด้านหลังอาคาร)

             1.4 เพิ่มลิฟต์โดยสาร 2 ตัว จากเดิมที่มีแล้ว 1 ตัว ชั้นที่ 1 – 5 รวมเป็น 3 ตัว 

(ติดตั้งลิฟต์โดยสารใหม่ จำนวน 2 ตัว จากชั้นที่ 1 – 5 รวมเป็น 3 ตัว)

             1.5 ปรับปรุงชั้นที่ 1 เป็นห้องนิทรรศการ ห้องบริการ และห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ

 

(ตัวอย่างห้องนิทรรศการที่ปรับปรุงและอยู่ระหว่างตกแต่งใหม่ 1) 

 (ตัวอย่างห้องนิทรรศการที่ปรับปรุงและอยู่ระหว่างตกแต่งใหม่ 2) 

(ห้องบริการ ชั้น 1 ที่ปรับปรุงใหม่) 

(ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ)

             1. 6 ปรับปรุงชั้นที่ 4 เป็นสำนักงานหอจดหมายเหตุ ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องลงทะเบียน ห้องอนุรักษ์ ห้องจัดเอกสาร และห้องจัดเก็บ 

(สำนักงานหอจดหมายเหตุ) 

 (ทางเข้าห้องอาหารและทางเข้าห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 2 และทางเข้าด้านในสำนักงานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4) 

 (ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 1 และห้องประชุมหอจดหมายเหตุ 2) 

 (ห้องลงทะเบียนและอนุรักษ์เอกสาร) 

 (ห้องจัดเอกสาร) 

 (ห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ ชั้น 4) 


        2. งานก่อสร้างอาคารระบบประปาและไฟฟ้า บริเวณด้านหลังอาคาร โดยย้ายห้องไฟฟ้าและประปาจากชั้น 1 ไปติดตั้งไว้ด้านหลังอาคารหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 

(อาคารระบบประปาและไฟฟ้า) 

        3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ 

(ระบบปรับอากาศชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ทั้งภายในและภายนอก) 

        4. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องดูดความชื้น ภายในห้องจัดเก็บจดหมายเหตุ ทั้งชั้น 1 และชั้น 4

(ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องดูดความชื้น)

        5. ติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาดก๊าซไนโตรเจน ทั้งชั้น 1 และชั้น 4 

(ติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาดก๊าซไนโตรเจน และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้) 

        6. ก่อสร้างชั้นลอยเพื่อจัดเก็บแผนที่ แบบแปลน และโปสเตอร์จดหมายเหตุ ภายในห้องจัดเก็บเอกสารชั้น 1  

(ชั้นลอย ภายในห้องจัดเก็บเอกสารชั้น 1) 

        7. ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ทีวีวงจรปิด และระบบ LAN เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งชั้น 1 และชั้น 4 


(ระบบโทรศัพท์ ทีวีวงจรปิด และระบบ LAN เครือข่ายคอมพิวเตอร์) 

        8. ติดตั้งป้ายอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ด้านหน้าตึก

(ป้ายอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย และป้ายหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ) โพสต์ที่เกี่ยวข้อง