ภาพถ่ายโครงการ “ภาพถ่ายสุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Photography)
โดย Banthita
Jun 02, 2021

โครงการ “ภาพถ่ายสุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Photography)


        ในปัจจุบันสุขภาพของ “มนุษย์” นั้นเกี่ยวข้องกับ “สัตว์” และ “สิ่งแวดล้อม” อย่างยิ่ง หลายปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคสัตว์สู่คน (Zoonotic disease) หลายกรณีด้วยกัน เช่น โรคไข้หวัดนก โรควัวบ้า โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสามารถระบาดมาสู่คนได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านี้ เช่น เนื้อ นม ไข่ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ หรือในกรณีของสุนัขก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนเรามาก ทำให้มนุษย์มีโอกาสรับเชื้อโรคจากสัตว์ได้หลายทาง และหากเกิดการระบาดขนาดใหญ่ก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงไปทั่วโลกได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ก็ทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง ซึ่งต่างก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์ไม่น้อย และในทางกลับกัน กิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อย่างการทำปศุสัตว์และการเกษตร ซึ่งมีการใช้สารเคมี เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช จำนวนมหาศาล ก็ก่อให้เกิดการการปนเปื้อนของสารเคมีเหล่านี้ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจวนกลับมาทำร้ายสุขภาพของสัตว์และมนุษย์ เช่น โรคติดต่อจากเชื้อดื้อยาที่มีการปนเปื้อนจากแม่น้ำหรือในดิน อีกต่อหนึ่งได้


        การที่ “มนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม” ส่งผลกระทบต่อกันและกัน จึงมีการนำแนวคิดเรื่อง “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และดึงการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและบุคลากรจากหลายสาขาวิชามาช่วยกันดูแลสุขภาพของทั้งสามสิ่งนี้ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเป็นองค์รวม


        ในประเทศไทย ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงผลกระทบระหว่าง “มนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม” เกิดขึ้นมากมาย รวมไปถึงภาพเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความพยายามในการป้องกัน แก้ไข เยียวยา ผลกระทบเหล่านี้ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ บุคลากรในระบบบริการสุขภาพ บุคลากรที่ดูแลสุขภาพสัตว์ บุคลากรที่ดูแลความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ รวมไปถึงภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สะท้อนแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเหล่านี้ไว้ ภาพที่ไม่ได้สะท้อนแต่การแพทย์หรือสุขภาพของมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงสุขภาพสัตว์ ระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในบริเวณ “Hotspot” เช่น โรงพยาบาลทั่วไป ฟาร์มหมู สวนส้มที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่ผู้คนตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับประชาคมโลกได้รับรู้อีกด้วยFeatured Images

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง