ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

การพัฒนางานด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว การพัฒนางานด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก ประกอบด้วย 1.สถิติอัตราการเกิดการตายของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 2.สถิติอัตราการเกิดการตายของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 3.สถิติส่วนสูงและน้ำหนักแรกเกิดของเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 4.10 อันดับโรคที่เด็กป่วยมากที่สุด โรงพยาบาลเด็ก 5.Clinic pathological conference โรงพยาบาลเด็ก 6.โครงการอบรมแพทย์ประจำบ้านทางโรคเด็ก โรงพยาบาลเด็ก 7.รายงานการวิจัยด้านกุมารเวชศาสตร์ : กรณีศึกษาและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กในประเทศไทย 8.Thailand population census 9.รายนามคนไข้ Salicylate Poisoning 10.Resume นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว 11.Surgical care of pediatric patients ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 154 หน้า

หมายเลขอ้างอิง

(14) สบ 1.2/5.1 - 5.11

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

1.1 สัญลักษณ์หรือรหัสอ้างอิง

(14) สบ 1.2/5.1 - 5.11

1.2 ชื่อเอกสาร

การพัฒนางานด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสาร

2494-2504

1.4 ระดับของคำอธิบายเอกสาร

N/A

1.5 ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ จำนวนหรือขนาด)

N/A

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

2.2 ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

N/A

2.3 ประวัติของเอกสารจดหมายเหตุ

N/A

2.4 แหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร

3.1 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร

N/A

3.2 การประเมินคุณค่า การทำลายและการกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

N/A

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร

N/A

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร

N/A

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร

N/A

4.2 เงื่อนไขการทำสำเนาเอกสาร

N/A

4.3 ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

N/A

4.4 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร

N/A

4.5 เครื่องมือช่วยค้น

N/A

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ

N/A

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับสำเนา

N/A

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

N/A

5.4 ข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์

N/A

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ

6.1 หมายเหตุ

N/A

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร

7.1 Archivist's note

N/A

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

N/A

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดทำคำอธิบายเอกสาร

N/A