ระบบสืบค้น งานวิจัย

วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

แผนงาน :  วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ

 

       การสร้างความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์และการสาธารณสุขเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาศัยระเบียบวิธีการศึกษาด้าน “ระบาดวิทยา” (Epidemiology) ซึ่งมุ่งเน้นที่การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรค การกระจายตัวของโรค และแบบแผนการเกิดโรคในกลุ่มประชากรต่างๆ โดยอาศัยเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

       อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคยังถูกกำกับไว้ด้วยเงื่อนไขและแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรม บริบทประวัติศาสตร์ และความทรงจำร่วมของคนในท้องถิ่นที่มีต่อประสบการณ์ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชน และจำเป็นต้องอาศัยระเบียบวิธีการศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary approach)

       แผนงานวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพแบ่งแนวทางการดำเนินงานออกเป็น 3 แนวทาง คือ การสร้างความรู้ การสร้างคน และการสร้างชุมชนวิชาการ ผ่านกระบวนการทบทวนสถานะองค์ความรู้และการศึกษากรณีศึกษาระยะยาว เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยงกับประเด็นสุขภาพ 7 ประเด็น คือ สุรา บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ โรคในกลุ่ม NCDs การพนัน และภัยพิบัติ
       รวมทั้งสร้างพื้นที่และเครือข่ายทางวิชาการที่เชื่อมโยงกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดอบรมแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้มิติทางสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงและมุมมองระบาดวิทยาวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว พร้อมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้สร้างมาตรการเชิงนโยบาย และเปิดมุมมองใหม่การทำงานประเด็นความเสี่ยงกับพฤติกรรมสุขภาพ


 ** ติดตามกิจกรรมของโครงการได้ที่ Facebook: Culture and Health Risk
** อ่านรายละเอียดของโครงการในรูปแบบ Booklet วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
 

   สถานะองค์ความรู้__มิติทางการเมือง__ของการพนันวัวชน_ในบริบทชุมชนท้องถิ่น.pdf
   แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน.pdf
   สไลด์ประกอบการบรรยาย_การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาวัฒนธรรม_รุ่น1.pdf
   การพนันในสังคมไทย.pdf
   ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในสังคมไทย.pdf
   ความอ้วน_การประกอบสร้างทางสังคมและปฏิบัติการของเด็กฯ.pdf
   การจัดการแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย_โดยเครือข่ายภาคประชาชน.pdf
   โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ.pdf
   แนวคิดการมีกิจกรรมทางกายในระดับโลกและประเทศ.pdf
   ประวัติศาสตร์การบริโภคอาหารรสหวานและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในสังคมไทย.pdf
   แนวคิดการมีกิจกรรมทางกายในระดับโลกและระดับประเทศ.pdf
   การพัฒนาประเด็นศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ.pdf
   การสัมภาษณ์และบริบททางวัฒนธรรม_(Interview&cultural_context).pdf
   แนวคิดความทนทุกข์ทางสังคมกับการเก็บข้อมูลความทุกข์_(Social_suffering).pdf
   วัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญ_(Professional_culture).pdf
   ทักษะพื้นฐานการสังเกตในการเก็บข้อมูลภาคสนาม_(Observe_skill).pdf
   การใช้แนวคิดเรื่องเล่าศึกษาความเสี่ยงสุขภาพ_(Narrative_Medicine).pdf
   ข้อมูลสนามในเรื่องมาตรการสุขภาพ_(Health_intervention).pdf
   การลดอันตรายในชีวิตประจำวัน_(Harm_reduction_from_below).pdf
   CHR_Project_and_Social_Science.pdf
   เด็กแว้นซ์ในบริบทการเปลี่ยนผ่านทางสังคม_เศรษฐกิจ_ในชนบทไทย.pdf
   10_ขั้นง่ายๆวิจัยเชิงคุณภาพ.pdf
   สถานะองค์ความรู้มิติสังคมวัฒนธรรมของความเสี่ยง__ประสบการณ์จากงานวิจัย“แอลกอฮอล”.pdf
   การถอดรหัสความหมายเชิงสัญญะของสื่อรณรงค์และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ในสังคมไทย.pdf
   แอลกอฮอล์_มนุษยชาติ_ประวัติศาสตร์_และบริบททางสังคม.pdf
   โครงการวิจัย_การติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติตามแผนงาน_เพื่อบรรลุเป้าหมายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน.pdf
   Cinema_and_Subalternity.pdf
   ยาสูบในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและการเมือง.pdf
   องค์ความรู้เรื่องยาเสพติดในมิติสังคมวัฒฯธรรมของความเสี่ยง__ประสบการณ์จากงานวิจัย.pdf
   เครื่องมือระบาดวิทยาวัฒนธรรม.pdf
   โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง.pdf
   Drinking_culture_in_an_Isaan_village_(Power_point).pdf
   Drinking_in_a_Culture.pdf
   ชีวิตนอกรีต__เสียงของผู้หญิงใช้ยาเสพติดชนิดฉีด.pdf
   พัฒนาการการเคลื่อนไหวทางสังคมของการควบคุมยาสูบในไทย.pdf
   ระบาดวิทยาวัฒนธรรม.pdf
   แค่เปลี่ยนความคิด_วิกฤตเป็นโอกาสในการจัดการยาเสพติดอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน.pdf
   ระบาดวิทยา__สถิติ_การจับจ้องสอดส่องประชากร_และการประกอบสร้างความรู้.pdf
   สังคมวิทยาการศึกษาการพนัน.pdf
   ชุมชนกับภัยพิบัติ.pdf
   หลากหลายมุมมองต่อ__ความอ้วน_.pdf
   อัตลักษณ์__การเป็นผู้กำหนดสุขภาวะของตัวเอง__ของผู้ป่วย.pdf
   การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิด__มิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง_.pdf
   A_genealogy_of_“healthism”__Healthy_subjectivities_between_individual_autonomy_and_disciplinary_control..pdf
   สองเรา__มอเตอร์ไซค์กับการหลงใหลคลั่งไคล้วัตถุในโลกของวัยรุ่น(สรุปความ).pdf
   การเกิดขึ้นของระบาดวิทยา___สถิติ_การสาธารณสุขใหม่_และการบริหารปกครองประชากร.pdf
   ฅนขับรถบรรทุก__อุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย(สรุปความ).pdf
   การทบทวนเบื้องต้นของแนวคิดมิติสังคมวัฒนธรรมกับความเสี่ยง.pdf
   ประเด็นการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของแอลกอฮอล์.pdf
   มิติทางวัฒนธรรมกับการสูบยาสูบของวัยรุ่น.pdf
   วิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา.pdf
   ทฤษฎีสังคมและการทำความเข้าใจสภาวะสมัยใหม่ของแอนโธนี_กิ๊ดเดนส์.pdf
   แนวคิดสังคมเสี่ยงภัย.pdf
   Introduction_Social_Suffering.pdf
   โลกในกระแสการเปลี่ยนแปลง.pdf
   วิธีคิดทางทฤษฎีในสังคมวิทยา__พัฒนาการและปัญหาทางทฤษฎี.pdf
   อุจจาระ_ปัสสาวะ_และประจำเดือน__ระบาดวิทยาของนานาพยาธิในมาลี.pdf
   เป็นมดลูก.pdf
   Risk,_governance_and_the_new_public_health.pdf
   อารมณ์_น้ำนม_เลือด.pdf
   ผีเข้า.pdf
   แม่มด_มดลูก.pdf
   ความไม่เสี่ยงของความเสี่ยง.pdf
   เธอชื่อ_Maama_Mali.pdf
   Does_the_hand_that_controls_the_cigarette_packet_rule_the_smoker_.pdf
   ระบาดวิทยากระแสหลัก_VS_ความรู้ชายขอบ.pdf
   Tailoring_tobacco_control_efforts_to_the_country_The_example_of_Thailand.pdf
   DRINKING_CULTURE_IN_THE_THAI-ISAAN_CONTEXT_OF_NORTHEAST_THAILAND.pdf
   ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่.pdf
   เดือนหงาย_ชายฝั่ง_กับโรคเอดส์.pdf
   โสภา_หญิงบ้า_หรือเมียและแม่.pdf
   Surviving_in_two_worlds__Social_and_structural_violence_of_Thai_female_injecting_drug_users.pdf
   ความตายที่ไม่ถูกนับ.pdf
   พื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัว__มิติเพศสภาพกับสารเสพติด.pdf
   เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ.pdf
   Booklet_วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ.pdf

หมายเลขอ้างอิง

N/A

ผลการวิจัยและการเผยแพร่

N/A