ระบบสืบค้น งานวิจัย

ประวัติศาสตร์สุขภาพ

 เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต
        ประวัติศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขไทยเป็นเรื่อง ที่มีการศึกษาน้อยมาก มีสถานะความรู้หยุดนิ่ง มีทัศนะสำเร็จรูปที่ถือว่าประวัติศาสตร์การแพทย์ไทยเริ่มต้นเมื่อหมอมิ ชชันนารีเข้ามาเผยแพร่การแพทย์ตะวันตกในสยามและมาสิ้นสุดลงที่การก่อตั้ง โรงศิริราชพยาบาล ความสนใจในมิติทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ เช่น พัฒนาการของระบบสาธารณสุขไทย ประวัติศาสตร์ทางสังคมของโรค ประวัติศาสตร์การเมืองของสาธารณสุขไทย ประวัติศาสตร์จากมุมมองของชาวบ้าน ยิ่งประวัติศาสตร์วิธีคิดที่เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการแพทย์มี การศึกษาน้อยมาก ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ เกิดขึ้น เช่น การปฏิรูประบบสุขภาพ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำเป็นที่จะต้องมีงานศึกษาทางเชิงประวัติศาสตร์ไว้ด้วย ที่ผ่านมาระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเน้นที่เทคโนโลยีและความรู้ทาง การแพทย์ที่ก้าวหน้าเป็นหลัก ขาดความเข้าใจในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในบริบทของสังคมไทย แต่การท้าทายกระบวนทัศน์ในระบบสุขภาพไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการมองระบบสุขภาพในมิติใหม่คือมองอย่างสัมพันธ์และเชื่อมโยง กับมิติอื่น หันมาให้ความสนใจกับการสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสุขภาพ ความเข้าใจสังคมและสุขภาพผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการทำให้มีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ช่วยทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้จาก อดีตได้

หมายเลขอ้างอิง

N/A

ผลการวิจัยและการเผยแพร่

_มีเธอจึงมีฉัน__มองทุกขภาวะให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม_เพื่อความเข้าใจร่วมกัน_._โดย_ชาติชาย_มุกสง_ใน_สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์_20-26_เม.ย.50_น.40.pdf
Paper_presented_at_the_International_Conference_on_History_of_Medicine_in_Southeast_Asia,_Siamreap,_Cambodia.pdf
การแพทย์ไทย__วาทกรรมการสร้างรัฐชาติ_วิทยาศาสตร์_และภูมิปัญญา.pdf
การลดอุบัติเหตุให้ยั่งยืน_ต้องลดการสร้างสังคมแห่งความเสี่ยง_โดย..ชาติชาย_มุกสง.pdf
กำหนดการประชุมวิชาการสังคมและสุขภาพ_พ.ศ._๒๕๕๘_เสริมสร้างจิตวิญญาณสาธารณสุข_สู่_๑๐๐_ปีการสาธารณสุขไทย.pdf
ข่าวน้ำท่วม__วิธีคิดคนไทยกับธรรมชาติและอำนาจการเมือง,_สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์_ปี53ฉ.16(8-14กย.49).pdf
ไข้เลือดออกและโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสังคมไทย__ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องทบทวนหาทางออกร่วมกัน.pdf
ไข้หวัดนกในมิติทางวัฒนธรรม.pdf
ความเสียหายทางการแพทย์สามารถเยียวยาได้อย่างไร_โดย...ชาติชาย_มุกสง.pdf
โครงการประชุมประวัติศาสตร์สุขภาพ(ครั้งที่_1).doc
โครงการวิจัยเรื่องน้ำตาลกับสุขภาพ.doc
โครงการสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์การแพทย์_witness_seminar.pdf
งานกับอุดมคติของชีวิต_นพ._สงวน_นิตยารัมภ์พงศ์.pdf
แนวคิดพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย.pdf
บทความ__มานุษยวิทยาการแพทย์_ศตวรรษที่_21__.pdf
ใบสั่งซื้ิอ_ชุดหนังสือของขวัญปีใหม่ที่ทรงคุณค่า.pdf
ประเพณีการกินเจกับสุขภาพ__และวัฒนธรรมว่าด้วยการกินของมนุษย์_.pdf
มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่_21_ใน_จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร_(ปีที่_19_ฉบับที่_95_เดือนตุลาคม_-_ธันวาคม_2560).pdf
ลดใช้อำนาจ-เคารพศักดิ์ศรีมนุษย์_แก้ความรุนแรงไข้หวัดนก.pdf
มานุษยวิทยาการแพทย์ในศตวรรษที่_21.pdf
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ล้มแน่_มีแต่จะพัฒนาให้ดีขึ้น(จากมติชน)_โดย_ชาติชาย_มุกสง.pdf
หวานเป็นลมขมเป็นยา__ทำไมคนไทยต้องกินหวานมากกว่าคนอื่น-บทความสยามรัฐเดือน_ส.ค.49.pdf
วิจัยจากงานประจำ___ทบทวนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์.pdf