ระบบสืบค้น งานวิจัย

หลักสูตรอบรม

ปรับกระบวนทัศน์ เสริมทักษะบริการ สู่งานสุขภาพเชิงรุก
        กระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กำลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบบริการสุขภาพอย่างรุนแรง โดยระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Care (PC) ได้กลายเป็นด่านหน้าของยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริการสุขภาพใหม่ครั้งนี้ ในด้านบริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงบริการ และต้นทุนการให้บริการนั้นดูจะมีปัญหาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาเรื่อง คุณภาพบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพบริการที่เป็นองค์รวม สามารถสร้างความพึงพอใจ และการยอมรับจากผู้รับบริการ รวมทั้งความศรัทธาในวิชาชีพของตนจากผู้ปฏิบัติงาน
        การจะบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหวังดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ วิถีชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้ง่าย ได้ผล และสนุกไปกับการทำงาน เกิดความศรัทธาเห็นคุณค่าในวิชาชีพของผู้ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ พร้อมกันนั้นการเสริมแนวคิด หรือทฤษฎี ที่เปรียบเสมือนแสงไฟส่องทางยามเมื่อพบเจอประเด็นปัญหาจากการศึกษาชุมชนก็ มีความจำเป็น เพราะหากไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่พบเจอในการทำงานชุมชน เจ้าหน้าที่ย่อมเกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย จนขาดความสนใจ กระตือรือร้นในการทำงานสุขภาพชุมชนในที่สุด แผนงานได้จัดทำหลักสูตรการอบรมขึ้นในหลากหลายหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพื้นฐานของผู้เรียนซึ่งเป็นบุคลากรที่ทำ งานให้บริการปฐมภูมิ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนการทำงาน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และพัฒนารูปแบบการทำงาน นำพาสู่ทิศทางการทำงานสุขภาพชุมชนเชิงรุกรูปแบบใหม่

หมายเลขอ้างอิง

N/A

ผลการวิจัยและการเผยแพร่

Handouts_สร้างโลกจากเรื่องเล่า_pdf_file.pdf
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหญิงวัยแรงงาน_.pdf
การปรับตัวของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในขอนแก่น.pdf
การวิจัยเชิงคุณภาพ_แผ่นใส_pdf_file.pdf
การวิจัยเชิงคุณภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมสุขภาพ.pdf
การศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพที่แตกต่างกัน_.pdf
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาส่งผลต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล_.pdf
การแสวงหาบริการสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขตอำเภอละงู.pdf
ไข้__ศัพทานวิทยาและปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน.pdf
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของพยาบาลและทันตาภิบาล.pdf
ความทุกข์_ความรุนแรง_และรูปแบบการละเมิดสิทธิของผู้พิการ.pdf
ความทุกข์จากการรักษามะเร็งสู่การแสวงหาการเยียวยา.pdf
ความทุกข์ยากจากโรคมะเร็งปากมดลูก.pdf
ความทุกข์ยากบนรอยต่อการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง.pdf
ความทุกข์และการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง.pdf
ความทุกข์และความสุขในการทำงานที่แตกต่างกันของบุคลากร_รพ.แกดำ.pdf
คุณค่าของงาน_กับความหมายของชีวิต_.pdf
คุณค่าของสมาธิบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง_.pdf
คุณค่างานมิตรภาพบำบัด___ผ่านมุมมองประสบการณ์จิตอาสาที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง.pdf
จากความแปลกแยกสู่ความสมานฉันท์_.pdf
จากมือที่ทำร้าย_กลายเป็นมือที่เยียวยา_.pdf
ชุมชนต้นแบบ___ศักยภาพและุจุดเด่นในการทำงานของแกนนำชมรมรู้ทันเอดส์.pdf
ทุนในชุมชน__การเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหาสุรา.pdf
โนราโรงครู__บทบาท_ความสัมพันธ์ทางสังคม_สุขภาวะของคนภาคใต้__.pdf
บทบาทพ่อที่มีต่อลูกชายวัยรุ่น.pdf
ประสบการณ์การได้รับคำพูดที่บั่นทอนและคำพูดที่เสริมสร้างต่อจิตใจของผู้รับบริการ.pdf
ประสบการณ์การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางสมอง_รพ.พนมสารคาม_.pdf
ประสบการณ์การให้ความหมายของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน.pdf
ปรากฎการณ์การเจ็บป่วยและการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวช_.pdf
พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึก.pdf
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ_.pdf
มิติจิตวิญญาณของความเป็นแม่ในหญิงตั้งครรภ์ท้องแรก_.pdf
ระบบการส่งต่อที่พึงปรารถนาของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ_.pdf
รากปรัชญาวิจัยจากงานประจำ.pdf
เรื่อง...ยอดชาย...!_.pdf
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่__ใกล้บ้าน_ใกล้ใจ__ณัชฐกานต์_เหมือนตา.pdf
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่__บุญไม่ประคอง__มนัส_ณรงค์ชัย.pdf
เรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่__หลังเสียงปืนที่แดนใต้__ปาซียะห์_เหมืองแก้ว_.pdf
เรื่องเล่าชนะเลิศยอดเยี่ยม_รางวัลเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่__กตัญญูสีดำ__โดย_บุษบงก์_วิเศษพลชัย.pdf
เรื่องเล่ารางวัลยอดเยี่ยม_จินตนาการสุขภาพใหม่___กตัญญูสีดำ__บุษบงก์_วิเศษพลชัย.pdf
แรงงานนอกระบบ__วิถีชีวิต__การดูแลสุขภาพและสังคม.pdf
โลกวัฒนธรรมสุขภาพและพหุลักษณ์ทางการแพทย์_.pdf
ศึกษาความสูญเปล่าของระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกผู้ป่วยนอก.pdf
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการปะทุทางอารมณ์___กรณีศึกษาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน.pdf
เสียงที่ไม่อาจสำเหนียก.pdf
เสียงโทรศัพท์..._ตอนตี__2.pdf
สังคมปรนัย_HA_national_forum.pdf
เสี่ยวอ่อนหวานสานสุข_มุมมองใหม่ดูแลผู้ป้วยเบาหวาน.pdf
หนังสือออกใหม่_สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ_ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ฟรี.pdf
ทุกข์ของผู้ป่วยวัณโรค_กรณีศึกษาอำเภอสทิงพระ_จังหวัดสงขลา.pdf