เอกสารหน่วยงาน

เอกสารจดหมายเหตุ
ความคืบหน้างานสื่อสารสาธารณะเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ปีพ.ศ.2543-2547
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องย่อยวิชาการ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [7 – 8 สิงหาคม 2546]
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพ ปีพ.ศ.2546
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
เชิญประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอ “กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” [28 กุมภาพันธ์ 2545]
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมคณะอนุกรรมการการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2545
Banthita
May 17, 2021