สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร"
โดย Banthita
May 11, 2021ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการอบรม "โครงการ Narrative Workshop Series"
 

องก์ที่ 1 Transformative Narratives เรื่่องเล่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านและเติบโตของตนเองและองค์กร

โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย ในวันที่ 11 มีนาคม 2563   

ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี

----------------------------------------------------

แผนงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขFeatured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง