สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
โดย Admin istrator
Dec 19, 2022
****สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัคร #เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 
****เปิดรับสมัครวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 13 มกราคม 2566
+++คุณสมบัติ
   1. เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 40 ปี
   2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาจดหมายเหตุ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาตะวันออก บรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ 
    3. มีสัญชาติไทย มีร่างกายสมบรูณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
   4. มีความประพฤติดี กิริยา วาจาสุภาพ
   5. เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
   6. มีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย
   7. เป็นผู้มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี เคารพระเบียบและข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    8. สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
    9. หากมีประสบการณ์ด้านจดหมายเหตุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
++ อัตราเงินเดือน 15,750 บาท
++การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
    1.  ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 
         อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6  กระทรวงสาธารณสุข
    2.  ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF 
         E-mail : shi.centre@gmail.com 
-สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง