[4 มิ.ย.2564] สัมมนาวิชาการ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”
โดย Banthita
May 16, 2021สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”

ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)

ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  

ผ่านโปรแกรม zoom meetings  และรับชมผ่าน Facebook Live ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC และ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.


กำหนดการ


09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด โดย Prof. Clare Chandler, London School of Hygiene and Tropical Medicine

09.30 - 10.00 น. นำเสนอสารคดีโครงการวิจัย

10.00 - 10.30 น. แนะนำโครงการวิจัย โดย ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง

 • Methodology : Research paradigm and ethnography โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
 • แนะนำหนังสือ “เชื้อดื้อยา มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ”

10.30 - 10.45 น. พัก

10.45 – 12.00 น. Panel 1 Care: Vulnerability and Data Performativity

 • บทความ “ใบไม้ร่วงในซอกตึก: ชีวิตและสุขภาพของคนเล็กคนน้อยใน
  ชุมชนชานเมืองและปัญหาเชื้อดื้อยา” โดย ภค หว่านพืช
 • บทความ “เมตริก การดื้อยาต้านจุลชีพ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของ
  เจ้าหน้าที่สุขภาพท้องถิ่น” โดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. Panel 2 Antibiotic : Meaning , Accessibility, Pharmaceuticalization and Counterfactual

 • บทความ “ความไม่รู้ ไม่ตระหนักในเรื่องเชื้อดื้อยา: ถอดรหัสผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา” โดย ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
 • บทความ “ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม: โรคกรีนนิ่งและมานุษยวิทยาที่มีมากกว่ามนุษย์” โดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
 • บทความ “ยาสมุนไพร สุกรต้านทานโรค ส้มอินทรีย์: ทบทวนทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในคน สัตว์ และพืช” โดย ชัชชล อัจนากิตติ

15.00 - 15.15 น. พัก

15.15 - 16.00 น. นำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย พร้อมอภิปราย และรับฟังความคิดเห็น

16.00 น. ปิดงาน


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผ่าน Link https://forms.gle/mYwW48Qzpqe9KCud9 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

โครงการฯ จะส่งคำเชิญเข้าระบบ Zoom ให้ทาง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564

มีหนังสือ “เชื้อดื้อยา: มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ” แจกฟรี โปรดติดตามกติกาทาง Zoom และ Facebook ในวันงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shi.rnd2019@gmail.com โทรศัพท์ 02 590 1352Featured Images
Featured Files

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง