เอกสารงานวิจัยและพัฒนา

เอกสารงานวิจัยและพัฒนา
100 ปี การสาธารณสุขไทย
Banthita
Apr 26, 2021
วาระครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย ในปี พ.ศ. 2561 โอกาสสำคัญที่จะเฉลิมฉลองร่วมกันของหน่วยงาน องค์กร รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาและการบุกเบิกสร้างสรรค์ของนักการสาธารณสุขรุ่นก่อนๆ โดยประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ พัฒนาการ และผลงานที่ผ่านมาของระบบสาธารณสุขไทยให้สาธารณชนได้ร่วมกันยินดีแก่สาธารณชน ตลอด 1 ปี พ.ศ. 2561
เอกสารงานวิจัยและพัฒนา
การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
Banthita
Apr 26, 2021
โครงการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Harvard Medical School, College of Social Work, University of South Carolina และสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายเพื่อนำวิธีการรักษาผู้ป่วยด้วยการออกกำลังกายที่มีหลักฐานว่าได้ผล มาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีอาการด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในประเทศไทย โดยการใช้ implementation science มาใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ และแผนการในการต่อยอดขยายผล (scale-up strategies) เพื่อให้สามารถนำความสำเร็จจากโครงการนำร่องไปขยายให้ครอบคลุมทั้งระบบบริการ
เอกสารงานวิจัยและพัฒนา
สถาบัตยกรรมกับการเยียวยา
Banthita
Apr 26, 2021
การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะสถานพยาบาลในประเทศไทยที่มีการซ่อมบำรุง/ปรับปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่มากมาย ประกอบกับการขยายตัวของระบบบริการยังมีความต้องการอาคารสำหรับงานบริการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ และแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเยียวยา
เอกสารงานวิจัยและพัฒนา
โครงการแรงบันดาลใจการสร้างสุขภาวะ จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Banthita
Apr 26, 2021
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมาซึ่งความเศร้าโศก เสียใจ และอาลัยของพสกนิกร ในช่วงเวลานี้ จึงเป็นเวลาที่สำคัญที่จะรวบรวมผลงานต่าง ๆ ของพระองค์และเก็บบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป
เอกสารงานวิจัยและพัฒนา
วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
Banthita
Apr 20, 2021
เข้าใจแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่าง บนความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
เอกสารงานวิจัยและพัฒนา
งานบันดาลใจ
Banthita
Apr 20, 2021
ถ้าอยากไปได้เร็ว ให้ไปคนเดียว แต่ถ้าอยากไปได้ไกล ต้องไปด้วยกัน If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.