เอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2545
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานความคิดเห็นร่างกลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2544
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 ปีพ.ศ.2545
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 ปีพ.ศ.2544 - 2545
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ ปีพ.ศ.2492-2530
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
รายงานการศึกษาเรื่อง โครงการทางกฎหมายและทางบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้อเสนอกลไกการจัดการเชิงสถาบัน ปีพ.ศ.2547
Banthita
May 17, 2021