เอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ปีพ.ศ.2543
Banthita
May 16, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ประวัติศาสตร์โอสถศาลาและกระทรวงสาธารณสุข ปีร.ศ. 122 - พ.ศ. 2485
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
การช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการปรับปรุงวงการแพทย์ ปีพ.ศ.2464 - 2552
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ผู้ปฏิรูปโรงพยาบาลไทยและการศึกษาพยาบาลไทย ยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์ ปี พ.ศ.2471 - 2499
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2552
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ภาพถ่ายการจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศ ปีพ.ศ.2466 - 2523
Banthita
May 06, 2021