เอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุ
สมุดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ปีพ.ศ.2525-2527
Banthita
Jan 26, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ตำรายาแผนโบราณและเอกสารส่วนบุคคล ปีร.ศ. 126 – พ.ศ. 2549
Banthita
Jan 12, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
วิวัฒนาการของมนุษย์และประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลก ปีพ.ศ.2552
Banthita
Jan 11, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
หมอปลัดเลกับกรุงสยาม ปีพ.ศ. 2508
Banthita
Jan 11, 2021
หมอปลัดเลกับกรุงสยามเป็นเอกสารที่สำเนาจากหนังสือเรื่อง หมอปลัดเลกับกรุงสยาม โดยนายหนหวย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2508 ต้นฉบับสามารถสืบค้นได้จากแฟ้มเอกสารอ้างอิงรหัส ออ 2.2 เรื่อง ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์