เอกสารส่วนบุคคล (สบ)

เอกสารจดหมายเหตุ
หนังสือรายงานการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (มิ.ย. 2535-ก.ย.2535)
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารโครง (ร่าง) หนังสือเรื่องบทบาทของโรงพยาบาลชุมชนกับการพัฒนาสาธารณสุขในทศวรรษที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสาร สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการสาธารณสุขแห่งชาติ
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสาร Reengineering การบริหารงาน(คุณภาพ)
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารการบริหารกล่าวถึงกรมอนามัย