เอกสารส่วนบุคคล (สบ)

เอกสารจดหมายเหตุ
ระเบียบวาระการปรึกษาหารือของประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมการประชุมวิชาการศัลยกรรมแห่งภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2514
เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมวิชาการและการอภิปรายประจำปีในหัวข้อ แพทย์กับมารยาทแห่งวิชาชีพ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2515 ณ แพทยสมาคม
เอกสารจดหมายเหตุ
เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เอกสารจดหมายเหตุ
การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ วังปารุสกวัน
เอกสารจดหมายเหตุ
การสัมมนาและการฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าในหัวข้อ มนุษย์พฤติกรรมในองค์กรและ ศิลปะของการเกลี้ยกล่อม
เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมวิชาการประจำปี 2510 ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลนครราชสีมา