เอกสารส่วนบุคคล (สบ)

เอกสารจดหมายเหตุ
ประวัติการถ่ายเลือดและการจัดตั้งธนาคารเลือดในประเทศไทย
เอกสารจดหมายเหตุ
การประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ จังหวัดตรัง 28-29 พฤษภาคม 2514
เอกสารจดหมายเหตุ
ระเบียนผู้ป่วยของบริษัท สุขุมวิทเอ๊กซเรย์ จำกัด
เอกสารจดหมายเหตุ
จดหมายจากบริษัท Hoechst ถึง บางกะปิโอสถ
เอกสารจดหมายเหตุ
การอบรมแพทย์เวชปฏิบัติ โรคทางพันธุกรรม ณ โรงพยาบาลศิริราช
เอกสารจดหมายเหตุ
การอบรมแพทย์เวชปฏิบัติ โรคหืดในวัยเด็ก ณ โรงพยาบาลศิริราช