เอกสารส่วนบุคคล (สบ)

เอกสารจดหมายเหตุ
สมุดบันทึก (DIARY) และภาพอัตชีวประวัติ ปีพ.ศ.2492-2530
Banthita
May 17, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ผู้ปฏิรูปโรงพยาบาลไทยและการศึกษาพยาบาลไทย ยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์ ปี พ.ศ.2471 - 2499
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2552
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ภาพถ่ายการจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศ ปีพ.ศ.2466 - 2523
Banthita
May 06, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
ภาพถ่ายปฏิบัติราชการในกระทรวงสาธารณสุข ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และการก่อสร้างอาคาร ปีพ.ศ.2534 - 2535
Banthita
May 05, 2021
เอกสารจดหมายเหตุ
วิวัฒนาการของมนุษย์และประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลก ปีพ.ศ.2552
Banthita
Jan 11, 2021