ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (2548) ประกอบด้วย 1.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 109 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.ในลักษณะวิชา สังคมจิตวิทยา เรื่อง การควบคุมน้ำเสียในประเทศไทย จำนวน 1 เล่ม 2.ในลักษณะวิชา เศรษฐกิจ เรื่อง การปรับปรุงระบบบริหารกิจการสื่อสารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำวน 177 หน้า

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. เอกสารงานผลักดัน พ.ร.บ. ฯ ประกอบด้วย 1.ประชุมวิเคราะห์ พ.ร.บ. ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 78 หน้า

แผนงานพลักดัน พร.บ. สกช. งาน พ.ร.บ. พ.ศ.2547 ประกอบด้วย  1.รายชื่อผู้ประสานงานเครือข่าย สกช. 2.สรุปผลการดำเนินงานของเครือข่าย 3.ความคืบหน้าในการผลักดันนโยบาย/กฎหมายจากภาคประชาชน ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 93 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ วังปารุสกวัน ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 175 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย การสัมมนาและการฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าในหัวข้อ มนุษย์พฤติกรรมในองค์กรและ ศิลปะของการเกลี้ยกล่อม ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 36 หน้า

แผนงานพลักดัน พร.บ. สกช. งาน พ.ร.บ. พ.ศ.2547 ประกอบด้วย 1.คู่มือประกอบการทำงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเสนอกฏหมายภาคประชาชน [สกช.] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 109 หน้า

แผนงานพลักดัน พร.บ. สกช. งาน พ.ร.บ. พ.ศ.2547 ประกอบด้วย 1.ความเป็นมา สกช. 2.สกช. กรณีศึกษา พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ และ กรณีศึกษา พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 139 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย การประชุมวิชาการประจำปี 2510 ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลนครราชสีมา ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 80 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ งานด้านที่ปรึกษา การประชุม และการอบรม ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย ปรึกษาเรื่อง คนไข้จากโรงพยาบาลสุรินทร์