ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

แผนงานสื่อสาธารณะ วิทยุชุมชนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ พ.ศ.2543 - 2548 ประกอบด้วย 1.บทรายการวิทยุชมชน ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 73 หน้า

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ประกอบด้วย 1.ถักร้อย ร้อยทอ 9 กรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ปี 2547  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 72 หน้า    

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ปี 2548 ประกอบด้วย 1. 9 กรณีศึกษาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 94 หน้า  

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ประกอบด้วย 1."เพื่ออาหารปลอดภัยในเมืองนคร" สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช [สำเนา] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 54 หน้า

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ประกอบด้วย 1.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 12 หน้า

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ประกอบด้วย 1.สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร ภูเก็ต ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 77 หน้า

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ประกอบด้วย 1. 9 กรณีศึกษา ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 112 หน้า   

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ บางกะปิโอสถ  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.ระเบียนผู้ป่วยของบริษัท สุขุมวิทเอ๊กซเรย์ จำกัด ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 51 หน้า

เอกสารสมัยหลังลาออกจากงานข้าราชการ บางกะปิโอสถ  ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.จดหมายจากบริษัท Hoechst ถึง บางกะปิโอสถ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 51 หน้า

แผนงานผลักดัน พ.ร.บ. ผลการประเมินสมัชชาสุขภาพ ประกอบด้วย 1.เวทีเชื่อมประสานการพัฒนาระบบสุขภาพคนน่าน "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เสนอกับผู้สนอง" จุดเด่นของสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน ลักษณะเอกเป็นสำเนา A4 จำนวน 150 หน้า