ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารสรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2544 ประกอบด้วย 1.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2544 2.หนังสือ [ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ
3.หนังสือพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 4.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 / 2544 5.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2544 6.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2544 7.ส่งข้อมูลความคืบหน้าการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 146 หน้า

เอกสาร [3] P 4 ยกร่าง พ.ร.บ.[เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] ประกอบด้วยn1.การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2544 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2544 เวลา 9.00  12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขn2.สรุปผลการประชุมคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2544 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 139 หน้า

เอกสาร กระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .. ประกอบด้วย  1.ข่าวนสพ.มติชน วันที่ 1 ส.ค. 44 เรื่อง หนุนยันฉีกซอง2.กรอบความคิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า สุขภาพดี โดยพระธรรมปิฎก 3.สปรส. กับ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสำเนาลายมือ เราไม่มีเวลาที่จะทะเลาะกัน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี 4.ข่าว นสพ.มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่19 ก.ค. 2544 เรื่อง พิจารณ์ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ รุ่มรวยอักขระ สาระสับสน และคำวิพากษ์ “[ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ  5.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2544[9 ตุลาคม 2544] 6.กฎหมายร่างพระราชบัญญัติกองทุน

เอกสารกระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.. ประกอบด้วย 1.คำแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา [วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544] 2.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ... 3.หนังสือ [ร่าง] กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ 4.รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 หมวด 5 มาตรา 89 5.พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 142 หน้า


เอกสาร การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 1/2544 [วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544] ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูป ระบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 136 หน้า

เอกสารการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง “แนวทางการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ” [วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2543] ณ  ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 สถาบันข้าราชการพลเรือน  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 30 หน้า

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 1/2543 [วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2543] ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 110 หน้า

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ[4] ประกอบด้วย
1.สำเนาข่าว นสพ.ผู้จัดการ วันที่ 24 พ.ค. 2543 หน้า 13 2.หมอยาอีสานดิ้นสลัดคราบเถื่อน จี้สาธารณสุขออกกฎหมายรับรอง 3.ประเด็นสำคัญใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 4.เอกสารประกอบการประชุม [ปรึกษาหารือการ เคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2543] 5.[ร่าง] คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติที่ ..../ 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 6.สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการทำงานของคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ [4 กันยายน 2543]...

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ P 4 ยกร่าง พ.ร.บ. [เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] ประกอบด้วย 1.รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ โดย คณะทำงานโครงการศึกษาแผนงานสุขภาพประชาชาติ [มกราคม 2543] 2.ได้อะไรจากการสัมมนาระดับชาติ [3 พ.ค. 2543] จัดทำโดย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ สปรส. 3.การประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. พ.ศ. 2543 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 136 หน้า

 

เอกสารสารบัญเอกสารคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแผนยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543- 2545 ลักษณะเอกสารป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 4 หน้า