ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ภาพแสดงสาระ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 2.เรื่อง การเร่งรัดจัดทำ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 3.คำเสนอ เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วาระเพื่อพิจารณาลำดับที่ ... เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2549 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 อ.พ. 5/2549 จัดทำโดย สำนักกฎหมาย สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [หนังสือ 1 เล่ม จำนวน 9...

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.สลค. สารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2550 [1 เล่ม จำนวน 31 หน้า] 2.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] ร่วมกับ สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [สปรส.] จัดเสวนา เรื่อง เส้นทาง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ลานสร้างสุข สสส. ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ [ตรงข้าม ททบ.5] สนามเป้า 3.สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่าง พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 124 หน้า

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) ประกอบด้วย 1.สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีชื่อบทบาทในสังคม คณะทำงานประกอบด้วย นายมีชัย ฤชุพันธ์ [ประธานรัฐสภา 20 ส.ค. 2542] , นายสมศักดิ์ โกสัยสุข [ผู้นำแรงงาน 8 ก.ย. 2542] ,ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา [13 กันยายน 2542] , ดร.อัมมาร์ สยามวาลา [นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI 25 สิงหาคม 2542] , ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม [3 ตุลาคม 2542] , คุณโสภณ สุภาพงษ์ [12 ตุลาคม 2542] , ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก [15 ตุลาคม 2542] , คุณจาตุรณต์ ฉายแสง [1 พฤศจิกายน 2542] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 60 หน้า

พระราชบัญญิติสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. ฉบับประชาชน 1 ประกอบด้วย 1.ประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ. ฯ ในนาม [สกช.] 2.กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และถอดบทเรียนกระบวนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน : กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [วันที่ 22 - 23 เมษายน 2547] ณ ห้อง ดุสิตา อาคารภูพานเพลซ สถาบันราชภัฎสกลนคร 3.สมัชชาสุขภาพ : สมัชชาสุขภาวะ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 144 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. ฉบับประชาชน 2 ประกอบด้วย 1.กำหนดการประชุม วิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....[วันที่ 25 สิงหาคม 2548] เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชุณหวรรณ ชั้น 9 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 2.ตารางวิเคราะห์ ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ห้องประชุม สปรส. 1 [7 ต.ค. 48] 3.ข้อเสนอพิจารณาการขอแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....[7 ต.ค. 48] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 137 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [3] ประกอบด้วย 1.ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2.สรุปความเห็นของส่วนราชการต่างๆ ต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติในภาพรวม [วันที่ 13 ม.ค. 46] 3.ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย [19 มกราคม 2548] 4.ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนนิติบัญญัติ ฯ [31 ม.ค. 2548] 5.ขอเสนอความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพ พ.ศ. .... [21 กุมภาพันธ์ 2548] 6.ผลการติดตามความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....[14 พฤศจิกายน 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 108 หน้า

พระราชบัญญัติแห่งชาติ บริการสาธารณสุขกับการค้ากำไร ประกอบด้วย 1.รายงาน ระบบสุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพสืบเนื่อง จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข วุฒิสภา วันที่ 1 มีนาคม 2543 2.ประเด็นค้ากำไร [ความเห็นของ พ.ญ.ยิ่งดาว ไกรฤกษี ผอ.รพ.กรุงเทพ ฯ 25 กรกฎาคม 2545] 3.สุขภาพที่อยู่เหนือตลาด [นิธิ เอียวศรีวงษ์] หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2545 4.ธรรมนูญด้านสุขภาพของคนไทย [นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ 12 กันยายน 2545] 5.ค้ากำไรทางสุขภาพ [สมพันธ์ เตชะอธิก มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 26 มีนาคม 2546] 6.การประชุม "บริการสาธารณสุขกับการ

พระราชบัญญัติแห่งชาติ กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ข้อเสนอจากประชาคมคนจน เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 2.ร่างกรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของภาคีต่างๆ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจสังเคราะห์ข้อเสนอจากภาคีต่างๆ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง กรอบความคิด พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [14 ธันวาคม 2543] 2.ขอส่งเอกสารประกอบประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง กรอบความคิด พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [20 ธ.ค. 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 53 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.สรุปการระดมความคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวคิด [ร่างที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2544] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 114 หน้า