ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารสมัยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและเด็ก ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย เอกสารสถิติโรงพยาบาลหญิง 1.สถิติข้อมูลการเข้ารักษาของผู้ป่วยโรคหัวใจ จาก 4 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี (Statistical Profile of Heart Patients Admitted in 4 Hospitals in Bangkok and Thonburi) ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 27 หน้า

เอกสารสมัยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว ประกอบด้วย 1.ประวัติโรงพยาบาลนครสวรรค์ในสมัย ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว รับราชการช่วง พ.ศ. 2479 - 2480 เขียนเพื่อลงหนังสือที่รำลึกในงานเปิดตึกใหม่โรงพยาบาลนครสวรรค์ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 30 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.วาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2547 [วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เวลา 14.00 น.] ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 2.ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2548 [5 มกราคม 2548]

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.วาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2548 [วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เวลา 14.30 น.] ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 / 2548 [17 ตุลาคม 2548] 3.ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. พ.ศ. ... เข้าสู่ขั้นตอนนิติบัญญัติ [19 ธันวาคม 2548] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 52 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2546 [วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 2546 เวลา 13.00 - 16.00 น.] ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิตจ.นนทบุรี 2.การผลิตแพทย์ - พยาบาลแนวใหม่ โดย สันต์ หัตถีรัตน์ 3.ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 2 / 2546 [18 มีนาคม 2546] 4.ขอเชิญประชุมหารือเรื่องการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข [21 มีนาคม 2546] 5.ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ครั้

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 2 / 2546 [วันพฤหัสบดี ที่ 17 เม.ย. 2546 เวลา 13.30 น.] ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 2.ข้อเสนอแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน [ฉบับร่างครั้งที่ 1] เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [วันที่ 17 เมษายน 2546] โดย นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 134 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ประชุม คปรส. ประกอบด้วย 1.ร่าง นโยบายและระบบการวางแผน พัฒนากำลังคนในอดีต จนถึงปัจจุบัน 2.ร่าง สรุปประเด็นสำคัญเพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต [ฉบับวันที่ 1 พ.ค. 2546] 3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารสุข ครั้งที่ 3 / 2546 [วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2546 เวลา 13.30 น.] ณ ห้องประชุม กำธรสุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 4.ขอส่งบันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนสาธารณสุข ครั้งที่ 3 / 2546 [1 กรกฎาคม 2546] 5.ขอเชิญร่วมหารือ [วันจันทร์ที่ 7 ก

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ยกร่าง พ.ร.บ. ฯ ประกอบด้วย 1.วิพากษ์เวที หมอหนีจากระบบราชการ [โพสทูเดย์ หน้า 16 วันที่ 17 ก.ค. 2546] 2.ปรากฏการณ์แพทย์ลาออก มองให้ชัด แก้ให้ตรง 3.กำหนดการสัมมนาเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขการลาออกของแพทย์จากระบบราชการ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุมใหญ่ [Convention Hall] ชั้น 12 อาคารจอดรถเฉลิมพระเกียรติ ฯ [อาคารจอดรถ ชั้น 12] โรงพยาบาลราชวิถี 4.การวางแผนกำลังคน ของ กระทรวงสาธารณสุข [1 ก.ย. 2546] 5.ขอเชิญประ [8 กันยายน 2546] 6.ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล [มติชน 29 ก.ย. 2546] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 96 หน้า

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ยกร่าง พ.ร.บ. ฯ ประกอบด้วย 1.ขอส่งเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศไทย [3 กุมภาพันธ์ 2547] 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"กำลังคน" วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นส์ สวนสามพราน จ.นครปฐม 3.ขอเชิญประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น [22 พฤศจิกายน 2548] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 140 หน้า

ปฏิรูประบบสุขภาพ และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (เอกสารนพ.อำพล จินดาวัฒนะ) สรุปการเคลื่อนไหวการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.การจัดเวทีเฉพาะเรื่อง "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ" 2.ข่าวปฏิรูปสุขภาพ 3.ร่าง แผนการดำเนินงาน เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพปี 2545 4.ผังภูมิแสดงการดำเนินงาน "2 ปีปฏิรูป" ระบบสุขภาพแห่งชาติ 5.โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการงานตลาดนัดสุขภาพส่วนภูมิภาค" 6.การเข้าร่วมเวที 460 เวทีของทีมงาน สปรส. [4 มีนาคม 2545] 7.วัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือ 8.ร่าง แผนงานปีที่ 3 9.เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปี 2545 10.งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผนปี 2546 11.ร่าง แผนประชาสัมพันธ์จัดประ