ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 [วันที่ 24 เมษายน 2545] ประกอบด้วย 1.สำเนาลายมือ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เรื่อง จดหมายเหตุถึงเพื่อนคนไทย ถ้าท่านมีทุกข์จะร่วมสร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้อย่างไร [พฤษภาคม 2545] 2.หนังสือธรรมนูญสุขภาพไทย 3.รวมบทความ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 4.หนังสือ แห่งชาติ : ธรรมนูญสุขภาพคนไทย ให้อะไรกับประชาชน  
ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 191 หน้า

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2545 [วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2544] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 265 หน้า ประกอบด้วย  1.คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 และฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2544 2.หนังสือ[ร่าง]กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารส่วนบุคคลของนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ได้รับบริจาคจากท่านเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวที่ท่านบันทึกขึ้นระหว่างรับราชการจนเกษียณ เป็นลายมือเขียนที่ท่านบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ซีดีไฟล์ภาพถ่ายตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งรับราชการ การศึกษาดูงาน และเกษียณอายุราชการ มีลักษณะเป็นสมุดบันทึก กระดาษแผ่น และซีดี รวม 2 กล่อง อายุเอกสารอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2492 - 2530

เอกสารรายงานการศึกษา เรื่อง โครงการทางกฎหมายและทางบริหารของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้อเสนอกลไกการจัดการเชิงสถาบัน ประกอบด้วย 1.หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา  [26 มี.ค. 2547] 2.เชิญระดมสมองบทบาทของวัดและพุทธบริษัท ต่อกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ [28 เม.ย. 2547] 3.ระบบสุขภาพในอนาคต [13 พฤษภาคม 2547] 4.การพัฒนาฐานการเรียนรู้ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม [27 กันยายน 2547] 5.รายงานผลการศึกษา พันธกิจ สวรส.ในอนาคต ตอบสนองเป้าประสงค์ในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปี [พ.ศ.2548 – 2552] โดย ดร.ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ เสนอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [กรกฎาคม 2547  ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 1 แฟ้ม จำนวน 140 หน้า ...

เอกสาร ความคืบหน้างานสื่อสารสาธารณะเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ประกอบด้วย 1.สรุปงานแผนงาน สร้างความร่วมมือทางสังคม [สิงหาคม 2543 – กุมภาพันธ์ 2544]  2.รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 ปี ,สรุปการประชุมทบทวนพันธกิจ สปรส. [วันที่ 18 ม.ค. 2547 ] ณ ห้องประชุม สวรส. 3.การปฏิรูประบบสุขภาพในกระแสการปฏิรูปสังคมและการเมือง [3 กุมภาพันธ์ 2547] 4.ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ [25 มีนาคม 2547] ลักษณะเอกสารเป็นสำนาA4 1 แฟ้ม จำนวน 105 หน้า

เอกสาร การประสานงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย 1.[ร่าง] แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [9 สิงหาคม 2543] 2.หลักการ/เป้าหมาย และประเด็นสำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพและในการร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ [ร่างที่ 5 - ปรับปรุง 23 ส.ค. 2543] 3.สรุปการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ [สปรส.] [ม.ค – ก.ค. 25434.สรุปผลการดำเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ระหว่าง สิงหาคม 2543 ถึง เม.ย. 2544 โดย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4  1 แฟ้ม จำนวน 146 หน้า

เอกสาร กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.] เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสังเคราะห์องค์ความรู้ห้องย่อยวิชาการ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2546 [7 – 8 สิงหาคม 2546] ประกอบด้วย 1.แนวกล่าวเปิดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน [24 กรกฎาคม 2546] 2.ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุม [1 กรกฎาคม 2546] 3.ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น [9 ก.ค. 2546] 4.ส่งเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน” [17 กรกฎาคม 2546] 5.[ร่าง] ข้อเสนอ “การจัดการกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน” เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 24 กรกฎ

เอกสาร กรรมการพัฒนากำลังคน [คปรส.] เรื่อง แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 1.[เอกสารฉบับร่าง] แนวคิดคณะกรรมการต่อเรื่องบริการสุขภาพ กำลังคนด้านสาธารณสุข 2.วาระการประชุม  คณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 / 2546  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3.ข้อเสนอแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน [ฉบับร่างครั้งที่ 1] เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 17 เมษายน 2546 โดย นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 4.[ร่าง] สรุปประเด็นสำคัญเพื่อพิจาร

เอกสาร P 4 ยกร่าง พ.ร.บ. [เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอ “กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” [28 กุมภาพันธ์ 2545] ประกอบด้วย เอกสารสาระสำคัญประกอบหมวดที่ 4 “กลไกนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” [7 มี.ค. 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 87 หน้า

 

เอกสาร P 4 ยกร่าง พ.ร.บ. [เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 1 / 2545 [วันที่ 19 ก.พ. 2545 เวลา 13.30 – 16.30 น.] ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 63 หน้า