ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

ภาพส่วนตัวของพันโทนายแพทย์ หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ชุดนี้ได้จากการสแกนในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่าน ทั้งหมดจำนวน 15 ภาพ ท่านเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของไทยในยุคมหาสงครามเอเชียอาคเนย์อย่างแท้จริง เห็นได้จากที่ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการแพทย์คนแรก ผู้นำในการจัดตั้งโรงพยาบาลจังหวัดครบทุกจังหวัด และบางอำเภอ พ.ศ. 2485 สนองนโยบายรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ ผู้สร้างโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคยุคแรก เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางคนแรก และทำให้เกิดสิ่งแรกในเมืองไทยเกิดที่โรงพยาบาลกลาง คือ ทำยาฉีดเองตั้งแต่ พ.ศ. 2471 ตึกคนไข้ 3 ½ พร้อมที่เก็บน้ำประปา ลิฟต์

ภาพของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ขณะได้รับเชิญเข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร สาธารณสุขดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยมี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติด้านการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น นายแพทย์อุทัย สุดสุข นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย เป็นต้น  

ภาพการปราบคุดทะราดของนายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย ชุดนี้ได้จากการสแกนจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติตั้งแต่การศึกษา การปฏิบัติราชการ ที่สำคัญ คือ ช่วงที่ท่านทำงานในชนบทและจัดตั้งโครงการปราบโรคคุดทะราดทั่วประเทศจนถึงขั้นเฝ้าระวังและสามารถส่งต่อให้อนามัยจังหวัดดูแลต่อไปได้ การร่วมงานกับองค์กรระหว่างประเทศ จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ท่านมีอายุระหว่าง พ.ศ. 2466 -2523

เอกสารอ้างอิงชุดนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพบุคคลสำคัญ หนังสือและจุลสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รวบรวมจากการรับมอบ (บริจาค) และการจัดซื้อ มีเนื้อหาเกี่ยวข้อมูลทางประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ ได้แก่ ข่าวแพทย์ ปีที่ 3 (เล่ม 1 – 12) พ.ศ. 2473 หมอปลัดเลโดยนายหนหวย ประวัติการแพทย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย (THE FATHER OF THAI MODERN MEDICINE) ประวัติพระบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจ สยามยุคเก่า สมุดบันทึกของกฤษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เกี่ยวกับตำรายาลักษณะโรคต่างๆ และอวัยวะสืบพันธุ์ ประถมศาริรศาสตร์หรือวิชาฝ่ายร่างกายของมนุษย์ สภากาชาดสยาม ความเจริญของการแพทย์ ลัทธ

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตและจัดพิมพ์หนังสือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบสุขภาพไทย ซึ่งผู้รวบรวมได้สำเนามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และส่งมอบให้หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีคนไข้ แพทย์ พยาบาลกรุงเก่า บัญชีปลูกฝีทรพิศม์ (ทรพิษ) ตามโรงพยาบาล การจัดพิมพ์หนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ โรงพยาบาลเสียจริตปล่อยคนที่มารักษาและคนเสียจริตไป การเปิดโรงพยาบาลจีน (ยี่ห้อเทียนฮั่วอุยอี้) การพิมพ์หนังสืออธิบายการรักษาตัวแลวิธีแก้ไข้อหิวาตะกะโรคแจกราษฎร ร.ศ. 125 และการตั้งโรงเรียนแพทย์เวชสโมสร ร.ศ. 125 อายุของเอกสารระหว่าง ร.ศ. 10...

แถบบันทึกเสียงชุดนี้เป็นแถบบันทึกเสียงที่เกิดจากการดำเนินงานของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ระหว่าง พ.ศ. 2544 - 2549 รวม9 กล่อง เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การฝึกอบรม และการประชุมสัมมนา  

ภาพส่วนบุคคลของนายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ เป็นภาพที่ถ่ายไว้ขณะที่ท่านปฏิบัติราชการในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งขณะไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ และภาพการก่อสร้างอาคาร รวม 12 ภาพ อายุของภาพอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2534 - 2535  

เอกสารชุดนี้เป็นไมโครฟิล์ม จำนวน 7 ม้วน ฟิล์มสไลด์ จำนวน 1 ม้วน ซึ่งสำเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื้อหาของเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยสมัยรัชกาลที่ 5 - 7 ได้แก่ ประกาศและพระราชบัญญัติกรมสุขาภิบาล เรื่องราชการทั่วไปของกรมสุขาภิบาล กองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล เรื่องตรวจและป้องกันโรค เรื่องการแพทย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมัย ร.6 เรื่องโรงพยาบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สมัย ร.7 เรื่องการประชุม โรคต่างๆ และการสุขาภิบาล และฟิล์มภาพสไลด์เกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราชช่วง พ.ศ. 2473 – 2534  

 

เอกสารอ้างอิงและหนังสือหายากชุดนี้เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หนังสือที่ระลึก และหนังสือประวัติบุคคลสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยการรับมอบ (บริจาค) และจัดซื้อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของแต่ละท่านและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ลูกผู้ชายชื่อบรรลุ เกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง:ชีวิตและงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว บันทึกน้ำใจ (จัดทำในดิถีครบรอบ 96 ปี) ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว 80 ปี นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ ข้าวรวงใหญ่แห่งวงการสาธารณสุขไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี ชีวิตนอกสายพ

ตำรายานี้ประกอบด้วยซีดีและหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตำรายาไทย ได้แก่ ซีดีสำเนาหนังสือตำราโรคนิทาน คำฉันท์ 11 โดยพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เรียบเรียง ปกิรณเทศนากับตำรายาไทย พิมพ์แจกในงานศพนายสมบุญ พุกกะเวส เมรุวัดไตรมิตต์ หมอประจำบ้าน เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2497 โดยพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) ตำรายาหมอประจำบ้าน ตำรายาแพทย์เก่า และตำรายาปฐมจินดา  รวบรวมโดย เถกิง กาญจนวรรณ ตำราสรรพคุณยาไทย โดยนายไพฑูรณ์ ศรีเพ็ญ นิตยสารข่าวสารสมุนไพร ฉบับที่ 26  9 สุดยอดตำรา การแพทย์โบราณ โดยชาตรี เจตนธรรมจักร และวันทนี เจตนธรรมจักร สืบสานตำรับยาสมุนไพรของ คุณพ่อจันดี เข็มเฉลิม และบันทึกเวชกรรม