ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ P 4 ยกร่าง พ.ร.บ. [เอกสาร นพ.อำพล จินดาวัฒนะ] ประกอบด้วย 1.รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ โดย คณะทำงานโครงการศึกษาแผนงานสุขภาพประชาชาติ [มกราคม 2543] 2.ได้อะไรจากการสัมมนาระดับชาติ [3 พ.ค. 2543] จัดทำโดย สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ สปรส. 3.การประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. พ.ศ. 2543 ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 136 หน้า

 

เอกสารสารบัญเอกสารคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และแผนยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543- 2545 ลักษณะเอกสารป็นสำเนา A4 จำนวน 1 แฟ้ม 4 หน้า

เอกสาร การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 [วันที่ 8  9 สิงหาคม 2545] ประกอบด้วย 1.ประเด็นเห็นต่าง โดยการสังเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ฯ 2.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา [8 ก.ค. 45]  3.สังเคราะห์ประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่ม 8 4.สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 5.สรุปผลสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 6 -7-8  6.[องค์ความรู้ กำลังคน การเงินการคลังด้านสุขภาพ] 7.สรุปข้อคิดเห็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่ม 7 8.กลุ่ม 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 9.ห้องย่อยที่ 4 หมวด 6 ภารกิจสุขภาพ 10.กลุ่มที่ 5 ว่าด้วย การป้องกันและควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพและนโยบายสาธาร

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2543 [วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2543] และรายงานระบบสุขภาพประชาชาติ  [วันที่ 1 มีนาคม 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 147 หน้า

เอกสารกลุ่มเพื่อนมหิดลได้รับมอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 จากกลุ่มเพื่อนมหิดล เอกสารชุดนี้เกิดจากโครงการจัดทำบันทึกปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย โดยเครือข่ายเพื่อนมหิดลซึ่งเป็นอดีตนักศึกษามหิดลกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งร่วมสมัยในยุคนั้นที่จะศึกษาถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ และบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นจริงเพื่อเป็นการคารวะยกย่องเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์แพทย์ แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขผู้เป็นแบบอย่างของจิตสำนึกเพื่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้ยากไร้ รวมทั้งแก่นักศึกษาคนหนุ่มสาวในยุคนั้นที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอุดมการณ์ประชาธิปไตย เพื่อประชาชนเพื่อเป็นบทเรียนและแนวทางที่จะ

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
1.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2544 [วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544] มีสำเนาลายมือ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพและกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ 2.สำเนาลายมือ นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์ โครงสร้างการแพทย์และสาธารณสุขลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 134 หน้า

เอกสารสาธารณสุขมูลฐาน ได้รับมอบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จากคุณกนิษฐา รักษ์มณี สสม. รุ่นบุกเบิก  เอกสารชุดนี้ให้คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์งานสาธารณสุขมูลฐาน การเกิดขึ้นของงานสาธารณสุขมูลฐาน เป็นเอกสารที่รวบรวมขึ้นจากการทำงาน มีทั้งเอกสารตำราทางสาธารณสุข บันทึกส่วนตัว หนังสือ แผ่นพับ ภาพถ่าย ซีดี และวีซีดี เอกสารมีอายุระหว่าง พ.ศ. 2520-2550 จำนวน 48 กล่อง

เอกสารแผนงานยกร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ประกอบดวยเรื่องการประชุมระดมสมองสู่การยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [ 2 ตุลาคม 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา ขนาด A4 จำนวน 1 แฟ้ม 71 หน้า

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตและจัดพิมพ์หนังสือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบสุขภาพไทย ซึ่งผู้รวบรวมสำเนามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเรื่องรายงานของโอสถศาลาของรัฐบาล จำนวนปีรัตนโกสินทรศก 122 ประกาศตั้งโอสถสภา โอสถสภารวมกับโอสถศาลารัฐบาล จัดพายาแลหมอไปประจำตามโรงพักพลตระเวน กับออกประกาศให้ราษฎรทราบวิธีป้องกันอหิวาตะกะโรค (ร.ศ. 129)โครงการส่งเสริมอาหารของชาติ กรมสาธารณสุข วันสาธารณสุข กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จัดคลังยารักษาโรค เพิ่มพลเมือง และให้มีการบรรยายเกี่ยวแก่การอนามัยและการป้องกันโรคแก่

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตและจัดพิมพ์หนังสือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพัฒนาการระบบสุขภาพไทย ผู้รวบรวมทำสำเนามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเรื่อง มูลนิธิส่งผู้แทนมาดูกิจการของคณะแพทย์ กระทรวงการต่างประเทศขอทราบเรื่องการเชิญให้มูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาวิชชาแพทย์ บันทึกข้อตกลงในการร่วมมืออุดหนุนโรงเรียนแพทย์ฉบับที่ทูลกระหม่อมกรมขุนสงขลาทำที่กรุงปารีส กราบบังคมทูลทูลกระหม่อมกรมขุนสงขลานครินทร์และบอกหมอบาร์นให้ทรงทราบและทราบว่ารัฐบาลตกลงตามบันทึกที่ทรงทำที่ปารีส สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานคริน