ระบบสืบค้น จดหมายเหตุ

พระราชบัญญิติสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. ฉบับประชาชน 1 ประกอบด้วย 1.ประชุมขับเคลื่อน พ.ร.บ. ฯ ในนาม [สกช.] 2.กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และถอดบทเรียนกระบวนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน : กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [วันที่ 22 - 23 เมษายน 2547] ณ ห้อง ดุสิตา อาคารภูพานเพลซ สถาบันราชภัฎสกลนคร 3.สมัชชาสุขภาพ : สมัชชาสุขภาวะ ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 144 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ. ฉบับประชาชน 2 ประกอบด้วย 1.กำหนดการประชุม วิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....[วันที่ 25 สิงหาคม 2548] เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชุณหวรรณ ชั้น 9 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 2.ตารางวิเคราะห์ ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ห้องประชุม สปรส. 1 [7 ต.ค. 48] 3.ข้อเสนอพิจารณาการขอแก้ไขร่าง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....[7 ต.ค. 48] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 137 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ [3] ประกอบด้วย 1.ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2.สรุปความเห็นของส่วนราชการต่างๆ ต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติในภาพรวม [วันที่ 13 ม.ค. 46] 3.ขออนุมัติกระบวนการพัฒนากฎหมาย [19 มกราคม 2548] 4.ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนนิติบัญญัติ ฯ [31 ม.ค. 2548] 5.ขอเสนอความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพ พ.ศ. .... [21 กุมภาพันธ์ 2548] 6.ผลการติดตามความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....[14 พฤศจิกายน 2545] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 108 หน้า

พระราชบัญญัติแห่งชาติ บริการสาธารณสุขกับการค้ากำไร ประกอบด้วย 1.รายงาน ระบบสุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพสืบเนื่อง จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข วุฒิสภา วันที่ 1 มีนาคม 2543 2.ประเด็นค้ากำไร [ความเห็นของ พ.ญ.ยิ่งดาว ไกรฤกษี ผอ.รพ.กรุงเทพ ฯ 25 กรกฎาคม 2545] 3.สุขภาพที่อยู่เหนือตลาด [นิธิ เอียวศรีวงษ์] หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2545 4.ธรรมนูญด้านสุขภาพของคนไทย [นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ 12 กันยายน 2545] 5.ค้ากำไรทางสุขภาพ [สมพันธ์ เตชะอธิก มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 26 มีนาคม 2546] 6.การประชุม "บริการสาธารณสุขกับการ

พระราชบัญญัติแห่งชาติ กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ข้อเสนอจากประชาคมคนจน เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ 2.ร่างกรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของภาคีต่างๆ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจสังเคราะห์ข้อเสนอจากภาคีต่างๆ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง กรอบความคิด พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [14 ธันวาคม 2543] 2.ขอส่งเอกสารประกอบประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง กรอบความคิด พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ [20 ธ.ค. 2543] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 53 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.สรุปการระดมความคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวคิด [ร่างที่ 4 : กุมภาพันธ์ 2544] ลักษณะเอกสารเป็นสำเนา A4 จำนวน 114 หน้า

ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ขอความร่วมมือในการชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ฯ 2.สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว [พ.ศ.2548] ลักษณะเอกสารเป็น A4 จำนวน 123 หน้า

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ความมั่นคงทางจิตใจ ประกอบด้วย 1.การพัฒนาสุขภาพจิตวิญญาณ : แนวคิด และแนวทางจากประสบการณ์ 2.ตัวแทนชาวพุทธถกความหมาย "จิตวิญญาณ" พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 3.มูลนิธิพุทธธรรม องค์กรชาวพุทธ และผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การส่งเสริมการบริหารจิตเพื่อสุขภาพ [เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545] ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 4.สปรส. กับ "สุขภาวะทางจิตวิญญาณ" โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี 5.กรอบการทำงานรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ประกอบกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 6.ความเป็นมา และ วัตถุประสงค์การประชุมปรึกษาหารือ "ขอบเขตความหมายสุขภาพมิติ ที่ 4" ณ ห้องประชุม 1 สปรส. วันพฤหัสบดีที่ 6 มี.ค. ...

เอกสารของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.เอกสารของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 2.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ปรับปรุงตามมติของ คกก. [คณะพิเศษ] เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ในวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ 3.ร่างพระราชบัญญติที่ผู้แทน สปรส. ยกร่างเสนอ คกก. [คณะพิเศษ] ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุ.ค. ๒๕๔๗ 4.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ปรับปรุงตามมติของ คกก. [คณะพิเศษ] ในวันอังคารที่ ๑๙ต.ค. ๒๕๔๗ 5.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ปรับปรุงตามมติของ คกก. [คณะพิเศษ] เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ 6.ร่าง ฯ ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ป